Algemeen

algemene-voorwaarden-eigenwijzer

EigenWijzer is opgericht door J.M.C. van der Westen, gevestigd te Berkel-Enschot en ingeschreven onder nummer 61608785 bij de Kamer van Koophandel.

Van toepassing zijnde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met EigenWijzer en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coaching/begeleiding van kinderen, jongeren en opvoeders

EigenWijzer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die aanmeldt draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
EigenWijzer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Privacy

EigenWijzer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of het kind. EigenWijzer streeft er naar
informatie zoveel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal EigenWijzer dit wel bespreken met derden. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van EigenWijzer is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. EigenWijzer is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EigenWijzer. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt EigenWijzer u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rondom een afspraak

De afspraken worden in onderling overleg gepland. De locatie wordt ook in overleg gepland. Indien de coachsessies van het kind middels een huisbezoek plaatsvinden verzoek ik u en andere kinderen niet thuis aanwezig te zijn. Dit is in belang van het traject. U dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Voorafgaand aan de sessie wordt met u een tijd afgesproken wanneer deze eindigt. Na een coachgesprek met het kind is er desgevraagd kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, kan EigenWijzer de school of andere locatie(s) voorobservatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. huisarts, school e.d.) worden gestuurd. Dit verslag wordt door EigenWijzer opgesteld. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Voor tarieven zie
www.praktijkeigenwijzer.nl/tarieven
Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Facturering individuele trajecten

EigenWijzer factureert individuele coachgesprekken tweewekelijks. U ontvangt een factuur per email. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te zijn. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt EigenWijzer een betalingsherinnering. Indien niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan de verplichtingen wordt voldaan, dan is EigenWijzer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, 5 euro exclusief btw per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is
bijgeschreven is EigenWijzer genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform de wet volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is EigenWijzer gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Facturering groepstrainingen /opvoedcursussen

EigenWijzer factureert de groepstrainingen en opvoedcursussen vooraf. Deze factuur dient voor aanvang van de training in zijn geheel voldaan te zijn. Als de factuur niet voor aanvang is betaald, wordt deelname uitgesloten.
Vanaf de dag van uw definitieve inschrijving heeft u recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen.
U kunt geen beroep op de bedenktermijn doen als u voor het einde van de bedenktermijn gebruik hebt gemaakt van ons studiemateriaal of training/begeleiding hebt genoten.
Een annulering kunt u per e-mail verzenden naar info@praktijkeigenwijzer.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Indien de annulering van de inschrijving na de wettelijke bedenktermijn plaatsvindt, geldt het volgende:

  • Tot één maand voor aanvang van de training of cursus bent u 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Tussen één maand en veertien dagen voor aanvang van de opleidingsactiviteit bent u 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training of cursus bent u de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Indien u verhinderd bent bij één of meerdere groepsbijeenkomsten dan vindt er geen restitutie plaats van gemiste bijeenkomsten.

Verhindering

Indien u verhinderd bent of u de afspraak wilt verzetten kan dit kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt 100% van het tarief doorberekend. Tijdig afzeggen of verzetten van de afspraak kan uitsluitend telefonisch: 06-11151057.

Indien u instemt met een kennismakingsgesprek door EigenWijzer, bent u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden

algemene-voorwaarden-eigenwijzer